Wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia z partnerami w projekcie

18 października 2019, piątek

14 października 2019, poniedziałek

Pierwszy dzień wizyty spędziliśmy w szkole. Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowali uczniowie klasy VII i VI. Podczas spotkania oficjalnie powitaliśmy partnerów  projektu Erasmus+ z Finlandii, Włoch i Grecji.

Potem w sali komputerowej odbył się pokaz filmów przedstawiających nagrania piosenek ludowych, regionalnych lub narodowych, które mają dla nas szczególne znaczenie. Było to zadanie z wizyty we Włoszech.

Kolejnym punktem programu były warsztaty dotyczące upcyklingu – czyli kreatywnego recyklingu, prowadzone przez Mariannę Osińską, mieszkankę Łukowa, pasjonatkę wytworów pracy nadającej starym, z pozoru niepotrzebnym rzeczom nowe życie.

Po obiedzie odbyliśmy krótki spacer do Kościoła pw. Świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu. Tam, uczniowie nagrali materiał filmowy, który był potem podstawą pracy warsztatowej w programie KineMaster.

Następnie w sali komputerowej Emilia Ciołek przeprowadziła warsztat szkoleniowy dotyczący tworzenia i obróbki filmów w programie KineMaster. Uczestnicy warsztatu zostali wyposażeni w umiejętności niezbędne do wykonywania zadań projektowych. Podczas warsztatu powstały filmy opowiadające o kościele świętej Marii Magdaleny w Tuchowiczu.

 Po południu Pan Krystian Nowak przybliżył tajniki pracy garncarskiej, będącej przykładem ginącego zawodu. Uczestnicy warsztatu mieli możliwość własnoręcznego wyrobienia gliny i uformowania garnków.

Wieczorem spotkaliśmy się na uroczystej kolacji, w której uczestniczyli zarówno goście, uczniowie, nauczyciele jak i absolwenci naszej szkoły. Przy zaangażowaniu wszystkich pracowników szkoły została przygotowana wystawna kolacja, podczas której goście mieli okazję skosztowania tradycyjnych dań kuchni polskiej. Kolacji towarzyszyły tańce i zabawy. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Zostały również wręczone certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu oraz upominki z Polski.


15 października 2019, wtorek

Skoro świt wyruszyliśmy w drogę do Wieliczki. Podróż autobusem minęła bez większych problemów. Dojechaliśmy przed czasem, więc był czas za zakup pamiątek. Około godziny 14:00 rozpoczęliśmy zwiedzanie kopalni. Było to niezwykłe doświadczenie. Wielu z nas nigdy wcześniej nie było w podobnym miejscu.

Nagrywaliśmy tam filmy, robiliśmy zdjęcia, gromadząc tym sposobem materiał do realizacji kolejnego zadania. Mieliśmy pokazać ideę zrównoważonego rozwoju na przykładzie współczesnego wykorzystywania wygasłej kopalni soli w Wieliczce, będącej obecnie swoistym muzeum górnictwa, pożądanym miejscem ślubów i wesel oraz atrakcją turystyczną.

W restauracji Karczma Górnicza zjedliśmy tradycyjny polski żurek i pierogi.

Następnie wyruszyliśmy w drogę do Krakowa, gdzie po zakwaterowaniu w hostelu Tara poszliśmy na nocny spacer po Krakowie i tradycyjne krakowskie „Maczanki”. Po kolacji wróciliśmy do hostelu.

16 października 2019, środa

W środę rano, zaraz po śniadaniu, wyruszyliśmy do Auschwitz-Birkenau. Jest to miejsce niezwykle ważne w historii całej Europy, wobec którego nie można być obojętnym. Jak szacują historycy, w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w ciągu niespełna pięciu lat poniosło śmierć 15000000 ludzi, w tym 1300000 Żydów. Ze względu na rolę, jaką obóz Auschwitz odegrał w realizacji hitlerowskich planów zagłady, stał się on znanym na całym świecie symbolem hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności zagłady Żydów.

W drodze powrotnej do Krakowa zatrzymaliśmy się w „Chacie na Zaborskiej,” gdzie zaserwowano nam regionalne „Piecuchy” z barszczem czerwonym.

Po powrocie do Krakowa ponownie wyszliśmy razem na spacer urokliwymi uliczkami Krakowa. Udaliśmy się do restauracji Emalia, znajdującej się w budynku, w którym mieściła się kiedyś fabryka Emalia Oskara Schindlera, będąca obecnie muzeum. W restauracji  zjedliśmy krem dyniowy i gołąbki. Późnym wieczorem wróciliśmy do hostelu.

17 października, 2019, czwartek

Po śniadaniu poszliśmy na Plac Mariacki, gdzie zostaliśmy podzieleni na międzynarodowe grupy. W zespołach pracowaliśmy nad rozwiązaniem questu ”The Saint’sSaints”, polegającego na podążaniu za wskazówkami i rozszyfrowaniu zagadki. Świetnie się przy tym bawiliśmy, a jak się okazało, ukończenie questu bez współpracy nie byłoby możliwe.

Naszym zadaniem podczas zwiedzania Krakowa było nagranie filmu przedstawiającego zrównoważony rozwój od strony architektonicznej. Mieliśmy pokazać, jak następuje rozbudowa i modernizacja miasta przy równoczesnym zachowaniu zabytków.

Następnie spotkaliśmy się z przewodnikiem, który zabrał nas na niezwykły spacer po Krakowie. Zwiedzaliśmy zabytkowe dzielnice Krakowa: żydowski Kazimierz oraz Podgórze. Przeszliśmy również Drogą Królewską – dawnym traktem miejskim.

Obiad w restauracji Nakryto ponownie był okazją do rozsmakowania się w daniach kuchni polskiej. Zaserwowaliśmy naszym gościom kapuśniak i kotleta schabowego.

Ostatnim punktem było zwiedzanie Muzeum Archeologicznego znajdującego się w podziemiach Starego Miasta.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem intensywnego zwiedzania i wielu wrażeń.

18 października 2019, piątek

Piątek 18.10.2019 był ostatnim dniem naszego spotkania. Po wspólnym śniadaniu pożegnaliśmy Finów. Później czule rozstaliśmy się z Włochami, wiele osób płakało. Ostatnią drużyną, jaka pożegnaliśmy, byli Grecy. Ze smutkiem rozstawaliśmy się z nimi.

Naprawdę zdążyliśmy się zaprzyjaźnić przez te kilka dni. Dzięki przebywaniu ze sobą 24 godziny na dobę mogliśmy się wiele dowiedzieć na temat kultury i obyczajów w Finlandii, Włoszech i Grecji. Rozmawialiśmy ciągle po angielsku, ale uczyliśmy się również podstawowych słów i zwrotów w swoich narodowych językach.

Trudno było się rozstać, ale jesteśmy pewni, że będziemy utrzymywać kontakt za pośrednictwem Internetu. Portale społecznościowe i komunikatory takie jak Messenger, Whatsapp, Instagram czy Facebook dają obecnie ogromne możliwości, z których z pewnością będziemy korzystać.

Pozdrawiam,
Katarzyna Sujka
Główny WebMaster

Alt F3 Projektowanie stron internetowych

tel.         +48-608-613-541
e-mail    serwis@altf3.pl
www      http://altf3.pl

FB         /ksujka

NIP: 716-244-95-73, REGON: 361478041

Piątek 18.10.2019 był ostatnim dniem naszego spotkania. Po wspólnym śniadaniu pożegnaliśmy Finów. Później czule rozstaliśmy się z Włochami, wiele osób płakało. Ostatnią drużyną, jaka pożegnaliśmy byli Grecy. Ze smutkiem rozstawaliśmy się z nimi.

Naprawdę zdążyliśmy się zaprzyjaźnić przez te kilka dni. Dzięki przebywaniu ze sobą 24 godziny na dobę, mogliśmy się wiele dowiedzieć na temat kultury i obyczajów w Finlandii, Włoszech i Grecji. Rozmawialiśmy ciągle po angielsku, ale uczyliśmy się również podstawowych słów i zwrotów w swoich narodowych językach.

Trudno było się rozstać, ale jesteśmy pewni, że będziemy utrzymywać kontakt za pośrednictwem internetu. Portale społecznościowe i komunikatory takie jak Messenger, Whatsapp, Instagram czy Facebook dają obecnie ogromne możliwości, z których z pewnością będziemy korzystać.

October 14th, 2019, Monday

We spent the first day of the visit at school. The meeting began with a solemn academy regarding the Polish National Education Day. It was prepared by students of grades VII and VI. During the meeting, we officially welcomed partners in the Erasmus + project from Finland, Italy and Greece.

Then, in the computer room, there was a presentation of films with recordings of folk, regional or national songs that are of special importance to us – the task from Italy.

The next point in the agenda was a workshop concerning upcycling – creative recycling, led by Marianna Osińska, a resident of Łuków. She is passionate about creating handmade house decorations and everyday objects. She is giving old and seemingly unnecessary and useless things a new life.

After dinner, we took a short walk to the St. Mary Magdalene Church in Tuchowicz. There, the students recorded film materials, which were later the basis of the workshop concerning work with KineMaster program.

Then, in the computer room, Emilia Ciołek led a training workshop on creating and processing films in KineMaster program. The workshop participants gained skills necessary to do the project tasks. During the workshop, the films about the church of St. Mary Magdalene in Tuchowicz were made.

Later, Mr. Krystian Nowak explained the secrets of pottery work, which is an example of a dying profession. The wrkshop participants had an opportunity to mould clay and throw pots.

In the evening we met at a special welcome dinner. There were our foreign guests, students, teachers and graduates of our school. A sumptuous dinner was prepared by the school staff and students. Our project partners had the opportunity to try traditional Polish dishes. The dinner was accompanied by dances and games. Everyone had a great time. During the official part of the dinner our foreign friends were given the certificates of participation in the meeting and gifts from Poland.

October 15th, 2019, Tuesday

Since dawn we set off on our way to Wieliczka. The bus journey passed without major problems. We arrived ahead of time, so it was time to buy souvenirs. Around 2 pm. we started visiting the mine. It was an amazing experience. Many of us have never been in a similar place before.

We recorded films there and took photos. We gathered materials for the next task. We were supposed to show the idea of ​​sustainable development on the example of the contemporary use of the defunct salt mine in Wieliczka, which is now a kind of mining museum, a desirable venue for venues such as weddings and a tourist attraction.

In the Karczma Górnicza restaurant we ate traditional Polish sour rye soup and dumplings.

Then we set off on the road to Cracow. After checking in at Tara hostel we went for a night walk around Cracow. We had an opportunity to try the traditional Cracow’s „Maczanki”. After dinner we returned to the hostel.

October 16th, 2019, Wednesday

On Wednesday morning, immediately after breakfast, we set off for Auschwitz-Birkenau. This is an extremely important place in the history of the whole Europe. No one can be indifferent to it. According to historians, in the Nazi Auschwitz-Birkenau concentration camp in less than five years, 1,500,000 people were killed, including 1,300,000 Jews. Because of the role played by the Auschwitz camp in the implementation of the Nazi extermination plans, it became a world-famous symbol of the Nazi genocide, in particular the extermination of Jews.

On the way back to Cracow, we stopped at „Chata na Zaborskiej”, where we were served regional „Piecuchy” with red borscht.

After returning to Cracow we went together again for a walk along the charming streets of Krakow. We went to the Emalia restaurant, located in a building that once housed Oskar Schindler’s Enamel factory. Nowadays, the building is mostly adopted as a museum. Oskar Schindler saved lots of Jews during the war time. For dinned we ate pumpkin cream and stuffed cabbage. We returned to the hostel late in the evening.

October 17th, 2019, Thursday

After breakfast we went to St. Mary’s Square, where we were divided into international groups. In teams, we worked on solving the quest „The Saint’s Saints”, being a type of a puzzle. We were supposed to follow the clues and decipher the hidden message. We had a lot of fun and learned a lot. As it turned out, without cooperation we would not manage to do the task.

Our task while visiting Crakow was to  record a film showing sustainable development from the architectural point of view. We worked in international teams to make a film report presenting our tour around the historic places of Cracow. We tried to concentrate on the protection of the architectural heritage and the efforts undertaken by the community of Cracow to save its authentic monuments endangered by the industry.

Then we met the guide, who took us for an amazing walk around Cracow. We visited the historic districts of Cracow: Jewish Kazimierz and Podgórze. We also went along the Royal Road – the old city road.

Lunch at the Nakryto restaurant was again an opportunity to enjoy Polish cuisine. We served our guests cabbage soup and a pork chop.

The last point was visiting the Archaeological Museum located in the underground of the Old Town.

The next day was full of intensive sightseeing.

October 18th, 2019, Friday

It was the last day of our meeting. After breakfast, we gave our farewells to the Finns. Later, we parted with the Italians. We were crying. The last team we said goodbye to was the Greek team. We parted with all of them sadly.

We really managed to make friendships over those few days. Staying together 24 hours a day, we were able to talk about various topics of culture and customs in Finland, Italy, Greece and Poland. We spoke English all the time, but we also shares some basic words and phrases in our national languages.

It was difficult to part, but we are sure that we will keep in touch via the internet. Social networking sites and communication apps such as Messenger, WhatsApp, Instagram and Facebook offer a variety of communication options. We will definitely use them.

Author: admin