Witamy w Przedszkolu w Tuchowiczu w roku szkolnym 2016-2017

Nasze PRZEDSZKOLE zaprasza wszystkich rodziców do śledzenia naszej strony „ZAKŁADKA PRZEDSZKOLE”. Znajdą tu państwo aktualności z naszego życia, ważne informacje czy wydarzenia.

Nasze przedszkole realizuje działalność edukacyjną oraz procesy wspomagania rozwoju dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania  przedszkolnego MEN. A także Program „Od zabawy do nauki- dobre praktyki”, autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos oraz „Kocham Przedszkole” Mira Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek.

 

Nauczyciele realizują w grupach: Program Wychowawczy, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz programy autorskie:

„Muzyka jako inspiracja aktywności ruchowej”

„Twórcze maluchy- rozwijanie kompetencji plastycznych”

„Program terapeutyczny- Elementy terapii SI w pracy z małymi dziećmi”

„Program z edukacji patriotycznej- Kto Ty jesteś?- Polak mały”

„Dzieciństwo bez próchnicy”

„Cała Polska czyta dzieciom”

„Chrońmy Dzieci – program profilaktyki przemocy wobec dzieci”

 

Zachęcamy do zapoznania się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Koncepcją Pracy naszego przedszkola.

Artykuł nr1 Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 

Koncepcja Pracy Przedszkola w Tuchowiczu

„Dzieci są wiosną rodziny
I społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera”

J.P. II

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole w Tuchowiczu jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało ono radość płynącą z zabaw, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola.Nasze przedszkole jest kolorowe. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.Traktujemy je podmiotowo i indywidualnie. Nasze przedszkole zapewnia bezpieczny, radosny i wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków. Wzmacnia poczucie własnej wartości oraz szacunku do innych. Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.Zapewniamy dzieciom edukację, prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli. Placówka nasza jest otwarta na propozycje i oczekiwania rodziców. W naszym przedszkolu dziecko czuje się bezpieczne i przebywa w życzliwej i dobrej atmosferze.

 

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Praca z dziećmi

-Współpraca z rodzicami

-Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Cele strategiczne:

Ujednolicenie własnych oddziaływań wychowawczych z oddziaływaniami rodziny.

– Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody.

–  Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przekazywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności.

– Rozwijanie sprawności ruchowej.

– Wyrabianie nawyków higienicznych.

– Promowanie zdrowia emocjonalnego.

– Rozwój umiejetności prospołecznych.                                                                                – —  Przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków do osiągania sukcesów dzieciom uzdolnionym i ze specyficznymi problemami w nauce.

 

Cele szczegółowe:

– Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości.

– Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

– Wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków.

– Dbanie o prawidłowy przebieg doskonalenia procesów edukacyjnych.

– Rozwijnie umiejętności wyrażania emocji.

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rożnych form ekspresji ruchowej.

– Propagowanie zdrowego stylu życia.

– Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.

– Zaangażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

– Promowanie działalności w środowisku lokalnym.

– Nawiązywanie współpracy z partnerami w celu wszechstronnego rozwoju wychowanków.

 

Główne formy współpracy z rodzicami

– zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców

– zebrania grupowe

– konsultacje indywidualne z nauczycielami

– prowadzenie kącika dla rodziców

– organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców

– organizacja uroczystości, konkursów

– konkursy, wycieczki

– angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

Współpraca z partnerami lokalnymi

Współpracujemy z:

– Komendą Powiatową Policji

– Komisariatem Policji w Stoczku Łukowskim

– Biblioteką Szkolną

– Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

– Przedszkolami

– Ośrodkiem Zdrowia

 

Model absolwenta

Dziecko kończące Przedszkole  i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej  potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

Wykazuje:

– motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

– umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

– umiejętność koncentracji,  wytrwałość

– umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami

– samodzielność

– tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

– odporność na stres

 

Posiada:

– zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się  w sposób zrozumiały dla innych

– wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

– podstawową wiedzę o świecie

– pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności

Umie :

– cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

Rozumie i zna :

– prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

– zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania

– kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe

– potrzebę szanowania przyrody i środowiska

Nie obawia się:

– reprezentować grupę, przedszkole publicznie

– chwalić się swoimi pomysłami

– wykazywać inicjatywę w działaniu

– wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do:

– życia i rozwoju,
– swobody myśli, sumienia i wyznania,
– aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
– spokoju i samotności, gdy tego chce,
– odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
– snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
– indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
– pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
– wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
– wspólnoty i solidarności w grupie,
– aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
– zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
– pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
– nauki, informacji,
– badania i eksperymentowania,
– nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
– oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
– zdrowego żywienia

 

 

Author: admin