Program pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola

Grupa młodsza Pszczółki- dzieci 3 i 4 letnie

Grupa starsza Rybki-dzieci 4 i 5 letnie

Grupa zerowa Krasnale- dzieci 6 letnie

Metody i techniki stosowne w pracy z małymi dziećmi:

Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym powinny być jak najlepiej dobrane do rozwoju dziecka. Podczas ich doboru należy przede wszystkim uwzględnić wiek dziecka, jego zainteresowania oraz możliwości a także sytuacje środowiskową i rodzinną wychowanka. Aby metody pracy idealnie dobrane muszą spełniać swoje zamierzone cele.

 

Metody czynne to metody oparte na działalności dziecka. Do nich zaliczamy:
– Metodę ćwiczeń (dzieci są pobudzane do naśladownictwa i utrwalania pewnych czynności. Ćwiczenia te wzbogacają ich ruchową sprawność, ale nie tylko. Metoda ćwiczeń wzbogaca wiedzę i umiejętności praktyczne. Głównym celem tej metody jest kształtowanie pożądanych postaw u dzieci.)

– Metodę zadań stawianych dziecku (Metoda oparta na samodzielnej działalności dziecka, indywidualnych rozwiązywaniu problemów i wysnuwaniu wniosków. Pedagog stawia przed wychowankiem zadanie, które rozwiązuje samodzielnie. Mogą to być na przykład tworzenia prac plastycznych, obserwacja przyrody oraz różnego rodzaju rebusy, łamigłówki)

– Metodę kierowania własną działalnością dziecka (W tej metodzie nauczyciel zobowiązany jest do inspirowania dziecka oraz zachęcania go do samodzielnej działalności, samorozwoju)

– Metodę samodzielnych doświadczeń (Głównym celem tej metody jest ułatwienie maluchom nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem, przyrodą, tradycją, kulturą oraz sztuką. Nauczyciele stwarzają warunki do spontanicznych zachowań, postępowań oraz zabawy)

 

– Zajęcia plastyczne

Umożliwiają uczenie przez działanie.
Wykonywanie prac plastycznych motywuje dzieci do mówienia o swoich pracach i słuchania innych, służy utrwalaniu słownictwa i zwrotów.

– Zabawa

Dzieci realizują naturalną potrzebę ruchu, uczą się wyrażać swoje emocje, rozwijają umiejętność współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zabawę dzieci poznają świat i rozwijają wyobraźnię.

– Gry i piosenki

To główny sposób zapamiętywania języka poprzez opowiadanie historyjek lub czytanie bajek służące rozwijaniu sprawności rozumienia tekstu słuchanego


– Muzyka

Rozwija wrażliwość na dźwięki i ułatwia ich zapamiętywanie, pozwala opanować poprawną wymowę i przyswoić całe zwroty

 

Kolejną metodą pracy w placówkach przedszkolnych są wcześniej już wspomniane metody słowne. Do nich należą:

– Metoda żywego słowa (Metoda przygotowująca dzieci do pisania, czytania a także liczenia. Oparta na pracy słowem. Pobudza ona wyobraźnię i procesy poznawcze. Uczy dzieci wrażliwości na piękno, pobudzając w nich pozytywne uczucia płynące z obcowania z literaturą piękną. Dzieci dzięki tej metodzie poznają wartość słowa pisanego.)

– Instrukcje i objaśnienia (Głównie dotyczą instruowania podczas przygotowania do wykonania zadania powierzonego dzieciom. Towarzyszą poznawaniu nawyków higienicznych, rozwojowi fizycznemu i nabywaniu nowych umiejętności.)

– Sposoby społecznego porozumienia (Metoda może przejawiać się w postaci dezaprobaty lub aprobaty, a także upominań, przekonywań, zakazów oraz nakazów.)

– Opowiadania, rozmowy, zagadki ( Metody bardzo lubiane przez dzieci. Pomagają im rozwijać spostrzegawczość, logiczne myślenie a także odwoływać się do posiadanej już wiedzy. Rozwijają procesy poznawcze, zasób informacji i wiedzy oraz pomagają dzieciom wzbogacać się intelektualnie.)

 

Kolejną grupą metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym są metody percepcyjne, czyli opierające się na obserwacjach. Do nich zaliczamy:

-Metodę przykładu ( Metoda ta oparta jest na osobach dorosłych czyli wzorcach. Opiekunowie dzieci powinni swoją postawą, zachowaniem a także ubiorem dawać przykład.)
-Metodę pokazu i obserwacji (Nauczyciel w trakcie tej metody ma za zadanie skupić uwagę podopiecznego na obserwowanej czynności)

 

Formy pracy stosowane w pracy z dziećmi:

Formy pracy w przedszkolu to „zaplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. W systemie wychowania przedszkolnego formy te odnoszą się do całości sytuacji związanych z trybem dzieci i podstawowymi rodzajami ich działalności”.

W grupie przedszkolnej dominują dwie formy pracy:

1.Praca w całej grupie, np. podczas zajęć w kręgu
2.Praca indywidualna, np. podczas zajęć przy stoliku

– Zajęcia dowolne ( dzieci same wybierają sposób zabawy czy też rodzaj działalności w czasie który jest do tego przeznaczony. Nauczyciel nie narzuca zajęć ani nie tworzy grup, Przedszkolaki same tworzą grono do zabawy. Do zajęć dowolnych należą np. oglądanie książek, rysowanie, budowania z klocków itp.)

– Sytuacje okolicznościowe ( Są to działalności niezaplanowane odgórne przez nauczyciela, które mogą się zdarzyć nagle.)

– Obowiązkowe zajęcia ( do nich zaliczyć można np. wycieczki, czynności samoobsługowe, spacery, zajęcia dydaktyczne, uroczystości itp.)

 

W przedszkolu również stosujemy techniki nauczania:

Techniki nauczania wymowy:

– kilkukrotne powtarzanie za nauczycielem jednego wyrazu,
– powtarzanie zwrotu lub zdania (dla utrwalenia intonacji),
– powtarzanie, wspólne śpiewanie i uczenie się na pamięć piosenek i wierszyków (ćwiczenie intonacji i wymowy),
– uczenie się wyrazów rymujących się i poszukiwanie takich par

 Techniki nauczania słuchania:

– słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela,
– słuchanie bajki lub piosenki i odpowiadanie na pytania nauczyciela,
– przewidywanie treści tekstu słuchanego,

Techniki nauczania mówienia:

– powtarzanie zdań za wzorem (nauczycielem lub nagraniem),
– śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków,
– odpowiadanie na pytania nauczyciela.

 

Author: admin