KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOWICZU

 

z dnia 29.02.2016 r.  dotyczący rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17

 

Podstawa prawna:

 • 20 w ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
 • 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.- Dz.U. z 2015r. poz.1515)
 • oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( t.j. -Dz.U. z 2015r.poz.1942)

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu ogłasza terminy związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych.

 

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2016 r.- 21.03.2016 r. 09.05.2016 r.- 12.05.2016 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 21.03.2016 r.- 31.03.2016 r. 13.05.2016 r.-18.05.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.04.2016 r. 14.06.2016 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.04.2016 r.-15.04.2016 r. 15.04.2016 r.-16.06.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18.04.2016 r. 17.06.2016 r.

 

Kryteria ustawowe rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz liczba punktów:

 1. Wielodzietność rodziny  kandydata(rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)-20 pkt.;
 2. Niepełnosprawność kandydata-20 pkt.;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata-20 pkt.;
 4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 20 pkt.;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata-20 pkt.;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie-20 pkt.;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą-20 pkt.;

 

Wymienione kryteria mają taką sama wartość.

 

Kryteria samorządowe

 1. Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym/wieczorowym-40 pkt.;
 2. Inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska wskazane przez wnioskodawcę, np. sytuacja losowa i rodzinna, potrzeby rozwojowe dziecka,itp.-30 pkt.;
 3. Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (tj. maksymalnego czasu pracy przedszkola i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej)-30 pkt.

Wymagane dokumenty do oddziału przedszkolnego:

1)      Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

2)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;- (troje dzieci lub więcej)

3)      oświadczenie wnioskodawcy o  samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)      oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola;

5)      oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu lub nauce;

6)      oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające spełnienie kryterium: inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska rodzinnego wskazane przez wnioskodawcę.

7) orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127,poz. 721 z późn. zm.);

 

 

Warunki przyjęcia dzieci:

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie kompletnego wniosku w sekretariacie szkoły. (wniosek z załącznikami  jest do pobrania na stronie                                                   zs-tuchowicz.pl lub w sekretariacie szkoły)
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

 

 

Bożena Stępniewska- Szewczak

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu

 

Załączniki:

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

załącznik 1 oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

załącznik 2 oświadczenie o wielodzietności rodziny; 3 lub więcej dzeci

załącznik 3 oświadczenie o samotnym wychowywaniu oraz nie wychowywaniuu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

załącznik 4 oświadczenie  o korzystaniu z pełnej oferty.

załącznik 5 oświadczenie pracujących i uczących się (każde z rodziców osobno)

załącznik 6 oświadczenie oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające spełnienie kryterium:inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska rodzinnegowskazane przez wnioskodawcę.

Zarządzenie Wójta

 

Author: admin