Regulamin konkursu na Logo Szkoły

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Zespołu Szkół w Tuchowiczu

Postanowienia ogólne :

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Tuchowiczu zwane dalej Organizatorem.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.zs-tuchowicz.pl

Cele Konkursu :

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszej szkoły.

2. Zaangażowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz placówki.

Założenia ogólne :

1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

2.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Zasady udziału w Konkursie :

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2. Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów.

3 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół w Tuchowiczu.

Uczestnicy :

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do:

– rodziców/prawnych opiekunów,

– dzieci uczęszczających do szkoły,

– absolwentów szkoły,

– wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy.

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

· zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,

· dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,

· złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej :

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, zaproszenia, dokumentacja i inne.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm lub jeżeli jest to praca techniką komputerową prosimy o zawarcie projektu na płycie.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

być czytelne i łatwe do zapamiętania,
być łatwo identyfikowane z naszą placówką,
może zawierać nazwę placówki
5. Logo nie powinno zawierać zbyt wielu kolorów i powinno być proste pod względem graficznym.

Miejsce i termin składania projektów :

1.Projekty prosimy składać w estetycznej formie, w kopercie o do pani Katarzyny Sujka lub do Wicedyrektora Szkoły lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: ksujka@gmail.com

Uczestnik podaje:

imię i nazwisko,
dane kontaktowe,
oświadczenie autora o przeniesieniu praw autorskich.
2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

Kryteria oceny prac konkursowych:

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,
oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
czytelność i funkcjonalność projektu,
estetyka wykonania projektu.

 

 


Terminarz :

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.03.2017 r.

2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 30.04.2017r.

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej:

www.zs-tuchowicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły

4. Jednocześnie laureat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu nagrody.

Rozstrzygnięcie Konkursu :

1. Propozycje oceni wg ustalonej punktacji Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora, w składzie:

Dyrektor Zespołu Szkół
przedstawiciel Rady Rodziców,
nauczyciel placówki,
pracownik niepedagogiczny placówki,
2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez placówkę do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany przez placówkę.

3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji. Nie pozbawia to zwycięzcy należnej nagrody.

Regulamin opracowała:

Katarzyna Sujka


Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia pracy do konkursu na logo

1. Imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania –

………………………………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu –

……………………………………………………………………..

Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora Konkursu.

……………………………………….

czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

……………………

miejscowość, data

 


Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt graficzny logo Zespołu Szkół w Tuchowiczu całości autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo i hasła promocyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

……………………………………………..

Podpis uczestnika konkursu

Author: admin