STATUT

Statut Zespołu Szkół w Tuchowiczu

UCHWAŁA NR  8/2017/2018

Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu

z dnia 29 LISTOPADA 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu

 

Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz .U. z 2017 r.  poz.59) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 2/2015/16 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Tuchowiczu w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół w Tuchowiczu z dnia 28.08.2015 r.   oraz uchwała wprowadzająca zmiany do statutu  nr 8/2015/16 z dnia 8 kwietnia 2016 w części dotyczącej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

STATUT (598 pobrań)

Author: admin