Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu obowiązujący od dnia 01.10.2003 r.

 

 

 

 

 

  1. Ogólne założenia.

Program profilaktyki opracowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r.            ( Dz. U. Nr 10 poz. 96 z 2002 r. )

 

W związku z wymogiem posiadania przez szkołę programu profilaktyki dokonano modyfikacji programu wychowawczego szkoły, wzbogacono system profilaktyki o treści innych programów wychowawczo- edukacyjnych oraz wykorzystano elementy pracy wychowawczej zawarte w planach wychowawczych poszczególnych klas.

Program profilaktyczny powstał w oparciu o przeprowadzoną wśród uczniów ankietę diagnozującą sytuację wyjściową dotycząca stanu bezpieczeństwa w szkole, nałogów i innych niepożądanych zjawisk. Niniejszy program uwzględnia specyfikę środowiska szkoły i możliwości wynikające jednocześnie z jej potrzeb.

 

Cele ogólne

Ø     Zmniejszenie występowania zjawiska różnych przejawów agresji.

Ø     Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w różnych aspektach.

Ø     Umożliwienie skutecznego komunikowania się.

Ø     Objęcie uczniów i ich rodziców opieką psychologiczno- pedagogiczną.

Ø     Wdrażanie uczniów do pełnienia określonych ról w rodzinie.

Ø     Zapobieganie nałogom i uzależnieniom.

Ø     Aktywne wykorzystywanie wolnego czasu.

 

 

Cele szczegółowe

Ø     Eliminowanie w miarę możliwości sytuacji sprzyjających powstawaniu zachowań agresywnych.

Ø     Podejmowanie działań zwiększających odporność emocjonalną                    na czynniki wywołujące agresję.

Ø     Kształtowanie nawyków poszanowania praw, norm, wartości obowiązujących w szkole i poza nią.

Ø     Wzmacnianie pozytywnych więzi emocjonalnych uczniów.

Ø     Systematyczna integracja zespołów uczniowskich.

Ø     Uczenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w sposób asertywny.

Ø     Wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów.

Ø     Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

Ø     Kształtowanie umiejętności porozumiewania się w sposób kulturalny.

Ø     Wdrażanie uczniów do bezpiecznego poruszania się po jezdni.

 

Niniejszy program został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na zebraniu ogólnym w dniu ……………………………

Będzie on ewaluowany i modyfikowany stosowanie do potrzeb uczniów  i rozwoju szkoły.

Author: admin