W szkole w Yliviesce, Finlandia

Wizyta w Finlandii w ramach projektu ERASMUS+

Sharing European Cultural Heritage Through Digital storytelling

Wykorzystywanie technologii ICT do utrwalania i rozpowszechniania europejskiego dziedzictwa kulturowego

W dniach 10-13 grudnia 2018 uczniowie: Zuzanna Sadło, Paula Kopeć, Aleksandra Gryczka, Szymon Siwiec i Błażej Sadło wraz z dyrektorem szkoły Bożeną Stępniewską-Szewczak oraz nauczycielem języka angielskiego Anną Skwarek uczestniczyli w wizycie partnerskiej w szkole w Yliviesce, Finlandia.

To międzynarodowe spotkanie ponownie było okazją do wymiany doświadczeń, informacji na temat funkcjonowania systemu edukacji oraz codziennego życia w krajach partnerskich.

Przedstawiamy relację z wizyty przygotowaną przez uczniów.

FINLAND, 10-13 December, 2018

Saturday, 08.12.2018

On Saturday morning we met in front of the school before 9 o’clock. We said our farewells to our family and hugged each other warmly. Some of us even cried. Then we set out on a bus journey to Finland. About 3 pm. we had a stop for a lunch in Żubryn. After that we left Poland and travelled through Lithuania, Latvia and Estonia.

Sobota, 08.12.2018

W sobotę rano zebraliśmy się przed szkoła jeszcze przed godziną 9:00. Po pożegnaniu naszych bliskich osób wyruszyliśmy w podróż busem do Finlandii. Był to wzruszający moment. Około godziny 15:00 przyjechaliśmy do zajazdu ,,Żubryn”, aby zjeść tam obiad. Następnie wyjechaliśmy z Polski, wjeżdżając na teren Litwy, Łotwy a następnie Estonii.

Sunday, 9.12.2018

At night we arrived in the harbor in Tallin, where we waited for a couple of hours for our ferry to Helsinki. At 6:30 we started the ferry crossing on the deck of Megastar, belonging to Tallin Silja Line company. During the two hour voyage we could enjoy the view of the calm, morning Baltic Sea. From Helsinki we set forth to Ylivieska, our final destination. On the way we stopped for a lunch. After that we continued our trip.

We arrived in Raudaskylä Christian college about 5pm. We received a warm welcome. After that we were given our keys and taken to the rooms in the dormitory. We left there our luggage and meet in the school dining hall for a dinner prepared by the students. We had an opportunity to take a bite of traditional Finnish specialties and got to know our Finnish friends. After that, we returned to our rooms. On the one hand, we were tired after about 30 hour long bus journey, but at the same time we were excited and curious about the attractions awaiting us the next day. Seemingly long journey, passed nicely. We were mainly talking, sleeping and doing various things to spend the time creatively and effectively. We had mixed feelings about the visit but as it turned out we were worried needlessly.

Niedziela, 09.12.2018

Nocą, dotarliśmy do Estońskiego portu w Tallinie, gdzie czekaliśmy kilka godzin na nasz prom ,,MEGA STAR” należący do linii Tallink Silia Line. Wypłynął on o godzinie 6:30. Cały rejs z Tallina do Helsinek trwał około dwóch godzin. Z okien promu mogliśmy podziwiać spokojne, poranne Morze Bałtyckie. Z portu wyruszyliśmy w dalszą drogę do Ylivieski, naszego punktu docelowego. W drodze postanowiliśmy zrobić przerwę na obiad, po czym kontynuowaliśmy naszą podróż.

Do Chrześcijańskiej szkoły Raudaskylä dotarliśmy około 17:00, gdzie zostaliśmy ciepło przywitani. Następnie, uczniowie szkoły zaprowadzili nas do internatu, rozdali nam klucze do pokojów oraz zaprosili na kolację, którą sami przygotowali. Mieliśmy okazję skosztować specjałów kuchni Fińskiej. Podczas kolacji poznaliśmy bliżej, nasze koleżanki i kolegów z fińskiej szkoły. Po wszystkim, wróciliśmy do naszych pokojów. Z jednej strony byliśmy zmęczeni trzydziestogodzinną podróżą busem, ale jednocześnie byliśmy podekscytowani i ciekawi atrakcji jakie czekały nas następnego dnia. Z pozoru długa podróż, minęła nam bardzo przyjemnie. Przez cały ten czas rozmawialiśmy ze sobą, spaliśmy oraz robiliśmy różne rzeczy aby kreatywnie i efektywnie wykorzystać ten czas. Podczas podróży towarzyszyły nam mieszane uczucia co do nowego otoczenia. Jak się później okazało niepotrzebnie się martwiliśmy.

 

Monday, 10.12.2018

We started the day early in the morning and met each other in the dining hall for breakfast at 7:30 am.

At 9 am in the auditorium, there was the assembly and introduction to the project “Sharing European Heritage Through Digital Storytelling”. The coordinator Jussi Kangasluoma, the English teacher from the Finnish partner school welcomed everyone and asked to present the first task in the project. Each school prepared a short film presenting the story of their school. It was supposed to show the emotional relationship with the school not as a building, but as a place where we spend a great part of the day, do different things and have friends. Groups from Finland, Italy, Greece and Poland gave comments on their films. They explained the choice of elements included in the films. This way we could learn something about each of the partner schools.

The next point in the schedule was sharing the traditional sweets. All the partners, sequentially came to the front to present what they had brought for the meeting. After that everything was gathered on one table so that everyone could get a taste of it. The abundance of sweets made it difficult to choose. The feast was amazing.

Later students had a workshop dealing with the project management and the team work. There was a lot of fun. The tasks helped them to improve their communication, organization and cooperation skills.

At the same time teachers could observe their efforts and discuss issues concerning the project.

After that, all the guests were divided into mixed international groups and they were shown around the school. Finnish students were the guides that talked about the courses that students may attend, about the organization of the school day and answered all the questions.

Poniedziałek, 10.12.2018

Zaczęliśmy dzień bardzo wcześnie i spotkaliśmy się wszyscy na śniadaniu w szkolnej stołówce o 7:30.

O 9:00 w audytorium, zebraliśmy się, aby omówić główne założenia projektu „Wykorzystanie technologii ICT do utrwalania i rozpowszechniania europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Koordynator Jussi Kangasluoma, nauczyciel angielskiego w fińskiej szkole partnerskiej powitał wszystkich i poprosił o zaprezentowanie pierwszego zadania wynikającego z projektu. Każda ze szkół przygotowała krótki filmik opowiadający historię ich szkoły. Miał on pokazywać emocjonalny związek ze szkołą rozumianą nie jako budynek, ale miejsce, gdzie spędzamy dużą część dnia, robimy różne rzeczy i zawieramy przyjaźnie. Grupy z Finlandii, Włoch, Grecji i Polski krótko skomentowały sceny i sytuacje, jakie wybrały i wyjaśniły, dlaczego, akurat to chciały pokazać. Tym sposobem mogliśmy dowiedzieć się czegoś więcej na temat szkół partnerskich.

Następnym punktem harmonogramu było dzielenie się tradycyjnymi słodyczami. Wszystkie kraje partnerskie podchodziły kolejno, aby zaprezentować, co przywiozły na spotkanie. Potem wszystko zostało wyłożone na wielkim stole, aby wszyscy mogli skosztować. Obfitość i różnorodność słodyczy sprawiała, że wybór był naprawdę trudny. Była to wspaniała uczta.

Później, uczniowie uczestniczyli w warsztacie dotyczącym zarządzania projektem i pracy zespołowej. Bawili się przy tym świetnie. Zadania pomogły im rozwinąć umiejętności komunikacyjne, organizacyjne związane ze współpracą.

W tym czasie nauczyciele mogli obserwować zmagania uczniów oraz rozmawiać na tematy dotyczące projektu.

Potem wszyscy goście zostatali podzieleni na mieszane międzynarodowe grupy i udali się na wycieczkę po szkole. W rolę przewodników weszli uczniowie fińskiej szkoły. Opowiadali o zajęciach jakie prowadzone są w szkole, o organizacji zajęć w ciągu dnia oraz odpowiadali na wszelkie pytania.

 

 

Tuesday 11.12.2018

Tuesday was the second day of our visit. We started the day with breakfast at 7:30 am.

After breakfast, at 9 am the students met altogether in the church hall. They were working in the international groups. The task was to make a short film about ‚a famous educator.’ Some research was needed to find more information about life and achievements of the chosen person. After that they had to write the script and record it. There was no help of the teachers and students had to cope with the problem on their own. After finishing the task, everyone could have some free time.

At 7 pm in the church hall there was a concert of the orchestra. The aim was to raise money for poor children in Africa so that they could get some education. We gathered in the church hall again, but now it was full of people. The Erasmus group was addressed during the welcome speech before the concert. It made us feel as special guests at the show. Also, especially for us, everything was translated from Finnish to English. We enjoyed the evening listening to the most beautiful Finnish Christmas songs.

After the concert students came back to the dormitory and the teachers were invited by the head teacher to his house. We talked and shared opinions on different subjects but most of all we were fascinated by the wisdom, open mind and curiosity of the world that the head teacher embodied. He spent 2 years with his wife and two little sons in Botswana, Africa, working with children and educating them. Knowing how big are the needs in that region, he organizes periodic fund rising to help the children to get some education.

Wtorek. 11.12.2018

Wtorek był drugim dniem wizyty. Zaczęliśmy go śniadaniem o 7:30.

Po śniadaniu, o 9:00 wszyscy uczniowie spotkali się w sali parafialnej. Ponownie pracowali w mieszanych, międzynarodowych zespołach. Zadanie polegało na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego postać znanego dydaktyka. Aby wykonać zadanie należało zacząć od wyszukania informacji na temat życia i osiągnięć wybranej osoby. Potem należało napisać scenariusz i go nagrać. Uczniowie pracowali samodzielnie, więc nie otrzymali żadnej pomocy z strony nauczycieli. Sami musieli sobie poradzić. Po zakończeniu zadania, uczniowie mieli czas wolny.

Wieczorem ponownie zebraliśmy w Sali parafialnej, ale tym razem była ona wypełniona po brzegi. O  7:00 rozpoczął się koncert orkiestry. Celem koncertu była zbiórka pieniędzy na zapewnienie dostępu do edukacji biednym dzieciom w Afryce. Podczas mowy powitalnej została zaznaczona obecność gości odwiedzających szkołę w ramach projektu Erasmus, co sprawiło, że poczuliśmy się wyjątkowo. Również, specjalnie dla nas wszelkie wypowiedzi były tłumaczone na język angielski. Spędziliśmy cudowny wieczór słuchając najpiękniejszych fińskich kolęd.

Po koncercie uczniowie wrócili do swoich akademików, natomiast nauczyciele zostali zaproszeni przez dyrektora do jego domu. Poruszaliśmy różnorakie tematy, ale przede wszystkim byliśmy oczarowani mądrością, otwartym umysłem i ciekawością świata, jaką on uosabiał. Spędził wraz z żoną i dwoma malutkimi synami 2 lata w Botswanie w Afryce, gdzie pracował w szkole nauczając ubogie dzieci. Wiedząc jakie są potrzebny w tamtym rejonie organizuje cykliczne zbiórki w celu pomocy dzieciom w dostępie do edukacji,

Wednesday, 12.12.2018

After breakfast, at eight o’clock we went to Oulu. Most of the students were sleeping during the journey. First, we went to the Science Center Tietomaa. There were lots of interesting exhibitions. You could touch all the exhibits and check them, but not everything was so straightforward. Sometimes you had to think to understand how the experiment works. It was a great opportunity to test yourself. Next in the schedule was visiting the Museum of Modern Art Hyppe. In this two places students had to record films about what drew their attention in these places. Then, there was free time so we went to eat something and did some shopping. On our way back we stopped for a dinner in the cottage. Having sauna was also possible. We came back to the dormitory late and we were really exhausted.

Środa, 12.12.2018

Po śniadaniu o 8:00 wyruszyliśmy do Oulu. Podczas podróży większość uczniów poszła spać. Najpierw poszliśmy do Centrum Nauki Tietomaa. Było tam mnóstwo interesujących wystaw. Można było dotykać i sprawdzać wszystkie eksponaty, ale nie wszystko było takie oczywiste. Czasami trzeba było troszeczkę pomyśleć, żeby zrozumieć zasadę działania danego doświadczenia. Następnym punktem było zwiedzanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Hyppe. W tych dwóch miejscach uczniowie musieli nagrać krótkie filmiki na temat tego, co podobało im się tam najbardziej. Potem mieliśmy czas wolny więc poszliśmy coś zjeść i zrobić zakupy. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do domku w lesie, gdzie zjedliśmy kolację z grilla. Można było również skorzystać z sauny. Wróciliśmy do akademika późno i byliśmy naprawdę zmęczeni.

 

Thursday, 13.12.2018

At 9 am students started the workshop. After introducing the new task by Jussi, they started working on planning and realization of the task in national teams. They prepared a plan and ways of its realization. After lunch the whole group went sightseeing to Ylivieska.

In the evening there was a formal dinner for the guests in the Erasmus+ project. It was a traditional Christmas dinner. Altogether we sang Christmas songs and tried traditional Finnish cuisine. In fact, reading Finnish is not so difficult. At the end we were visited by a special guest, namely Santa Claus. He brought presents for all the participants of Erasmus+ project.

At 7pm we met for the last time in auditorium in order to receive the certificates. After the official part it was time for saying goodbyes. It was a touching moment. Although ,the time that we spent there was so short, some friendships started, and the proof of it were the tears of parting. Nevertheless, it is comforting that it was not the last meeting but the first and we will definitely meet again.

After that, we took our bags and set out on our way back home.

 

Czwartek, 13.12.2018

O 9:00 rozpoczęły się uczniowskie warsztaty. Po przedstawieniu kolejnych zadań przez Jussiego rozpoczęto prace nad planowaniem i realizacją zadania w grupach narodowych. Rozpisaliśmy plan i sposoby jego realizacji. Po lunchu wszyscy pojechali zwiedzać Ylivieskę.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja pożegnalna dla uczestników projektu Erasmus+. Była to tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja. Wszyscy razem odśpiewaliśmy kolędy oraz skosztowaliśmy tradycyjnych potraw kuchni fińskiej. Na koniec odwiedził nas gość specjalny, a mianowicie Święty Mikołaj. Cała grupa zebranych została obdarowana podarkami.

O godzinie 19:00 spotkaliśmy się już po raz ostatni w audytorium w celu wręczenia wszystkim uczestnikom projektu Erasmus+ certyfikatów. Po części oficjalnej przyszedł czas na pożegnania. Był to wzruszający moment. Chociaż byliśmy tam tak krótko udało się zawiązać przyjaźnie, a dowodem tego były łzy rozstania. Pocieszającym jest fakt, że nie jest to ostatnie spotkanie lecz pierwsze, a przed nami kolejne wizyty i spotkania.

Po wszystkim wzięliśmy soje walizki i ruszyliśmy w podróż powrotną do domu.

Friday, 14.12.2018

On the 14 December, after midnight we arrived in Marina and Harri’s house. They are our old friends from the previous Comenius project. Marina has prepared a wonderful supper for us. Moreover she baked some apple buns. We were speechless and really grateful for everything she did for us.

In the morning she took us to the school that we worked with on a project a couple of years ago. During the assembly, we greeted all the students and teachers, introduced ourselves and expressed our hope for future cooperation. After that we were showed around the school and could ask questions about everything. We were so happy to be there again.

With packed lunch for all of us, prepared by our dear friend we set out to Tuchowicz.

We arrived at 5 am on Saturday. What a pity, that all good things must come to an end.

Piątek 14.12,2018

14 grudnia, po północy dotarliśmy do domu Mariny i Harriego, naszych starych przyjaciół z poprzedniego projektu Comenius. Marina przygotowała dla nas wspaniałą kolację oraz łóżka, gdzie mogliśmy się przespać zanim wyruszymy w dalszą podróż. Co więcej, upiekła dla nas bułeczki drożdżowe z jabłkami. Nie wiedzieliśmy jakimi słowami wyrazić wdzięczność za wszystko, co dla nas zrobiła.

Rano zaprała nas do szkoły, z która współpracowaliśmy w projekcie kilka lat temu. Podczas apelu powitaliśmy wszystkich uczniów i nauczycieli, przedstawiliśmy się i wyraziliśmy zadowolenie, że możemy gościć w ich szkole oraz nadzieję na ponowną współpracę. Potem oprowadzono nas po szkole, gdzie mogliśmy oglądać wyposażenie sal lekcyjnych i zadawać pytania. Tak bardzo cieszyliśmy się mogąc być w tym miejscu ponownie.

Z kanapkami i bułeczkami przygotowanymi dla nas przez naszą serdeczną przyjaciółkę wyruszyliśmy do Tuchowicza.

Na miejscu byliśmy o 5:oo rano w sobotę. Jaka szkoda, że wszystko co dobre tak szybko się kończy.

 

Author: admin