Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Tuchowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zs-tuchowicz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo  w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.

Dokumenty

Na stronie  szkoły  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Bożena Stępniewska-Szewczak  szkola.tuchowicz@stanin.pl.

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 796 13 81.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Szkół w Tuchowiczu, Tuchowicz 66C, 21- 421 Tuchowicz.

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście – jadąc drogą powiatową nr 807 od miejscowości Łuków, należy skręcić w Tuchowiczu w lewo przed sklepem Topaz. Po przejechaniu ok. 200 metrów znajduje się budynek szkoły.  Jest on ogólnodostępny w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły prowadzi jeszcze pięć wejść – jedno po schodach, obok wejścia głównego, drugie od strony boiska i sali gimnastycznej, trzecie obok windy, czwarte od strony dziedzińca – wejście do przedszkola, piąte obok kotłowni – wejście do przedszkola, wszystkie wejścia wykorzystywane są  jako wyjścia ewakuacyjne.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. W budynku na parterze i pierwszym piętrze znajduje się korytarz. Na piętro prowadzą dwie klatki schodowe. Budynek posiada windę.
  4. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
  5. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. Toaleta na parterze i piętrze  jest dostępna dla osób na wózku inwalidzkim. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. 
  6. W budynku  brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.                            
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                                              
  8. Dostępność parkingu:Szkoła  posiada parking ogólnodostępny. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.  
  9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  10. Przed wejściem głównym oraz od strony przedszkola znajduje się podjazd dla osób na wózku inwalidzkim.