Strefa ucznia

1. Prawo do znajomości praw

Ø Dostępność wiedzy o prawach ucznia

Ø Znajomość statutu szkoły

Ø Znajomość konwencji o prawach ucznia

2. Prawo do informacji

Ø O otrzymywanych ocenach

Ø O decyzjach zapadających w szkole

Ø Otrzymywanie informacji naukowych zgodnym ze stanem wiedzy

3. Prawo do nauki

Ø Swobodny dostęp do lekcji

Ø Prawo do pomocy w nauce

Ø Prawo do indywidualnego toku nauki

4. Prawo do wolności religii i przekonań

Ø Prawo do tolerancji religijnej

Ø Możesz chodzić na religię i etykę

Ø Możesz wybrać dowolną religię

5. Prawo wolności wypowiedzi i opinii

Ø Twoje poglądy nie mają wpływu na oceny

Ø Możesz wypowiadać się we własnej sprawie lub konfliktu z kolegą o programach, metodach nauczania, sprawach ważnych dla klasy i szkoły

6. Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej

Ø Nauczyciel nie może cię obrażać

Ø Stosowane kary muszą być zapisane w Statucie Szkoły

Ø Masz prawo dowodzić swoich racji

7. Prawo do ochrony prywatnej ucznia

Ø Ochrona danych osobowych ucznia

Ø Zakaz komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej ucznia

Ø Nauczyciel nie może zdradzać tajemnicy korespondencji

8. Prawo do odpowiedniego standardu życia

Ø Prawo do pomocy materialnej

Ø Prawo do stypendium za wyniki w nauce

9. Prawo do równego traktowania

Ø Oceniamy cię za wiedzę nie za wygląd

10. Prawo do zrzeszania się

Ø Możesz działać w samorządzie uczniowskim

Ø Możesz wydawać gazetkę szkolną możesz należeć do kółek zainteresowań i organizacji szkolnych

11. Prawo proceduralne

Ø Musisz znać procedury odwoływania się od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia.
Uczeń nie może unikać sprawdzianu.
Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły.
Uczeń powinien poszerzać wiedzę i umiejętności, solidnie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
Uczeń powinien godnie i kulturalnie zachować się w szkole i poza nią.
Uczeń powinien pokazywać szacunek nauczycielom, kolegom oraz innym pracownikom szkoły oraz podporządkować się zarządzeniom wychowawcy, nauczycieli, dyrektora i innych.
Ucznia obowiązuje zmienianie obuwia.
Uczeń powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego, przeciwstawiania się przemocy, agresji, nie używać wulgarnych słów.
Uczeń powinien rozwijać zainteresowania, zdolności i godnie reprezentować szkołę w zawodach, konkursach i olimpiadach.
Uczeń powinien dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów.
Uczeń powinien szanować cudzą własność i respektować jej nietykalność.
Uczeń powinien dbać o przyrodę, o porządek wokół siebie i szkoły.