SKW

[the-post-grid id=”4565″ title=”SKW”]


Wolontariat to dawanie, ale też branie. Praca na rzecz drugiego człowieka formuje nas samych. Wolontariat jest organizacją, której głównym celem jest szerzenie idei bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym.

WOLONTARIAT (łac. volontarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

WOLONTARIUSZ – to osoba, która z własnej wolnej woli, świadomie i bezinteresownie przyjęła na siebie odpowiedzialność bezpośrednią lub pośrednią w pomocy innym ludziom.

Pomoc bezpłatna – nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), lepszą pozycję na rynku pracy.

Wolontariat jest zapewne tak stary, jak sama ludzkość. Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie pozarządowych.

Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome motywacji wolontariusza.

Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

  • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;

  • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;

  • chęć bycia potrzebnym;

  • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało;

  • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;

  • pobudki religijne.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Wolontariusz powinien:

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.


 

Ubiegłe lata