Strefa rodzica

 

 

OŚWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Zał 1 (278 pobrań)

 

OŚWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Zał 2 (207 pobrań)

 

OŚWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY O  SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM*

Zał 3 (211 pobrań)

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

O KORZYSTANIU PRZEZ KANDYDATA Z PEŁNEJ OFERTY PRZEDSZKOLA

zał 4 (208 pobrań)

 

OŚWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY O ZATRUDNIENIU lub NAUCE *

zał 5 (217 pobrań)

 

OŚWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM:

INNE SPECYFICZNE POTRZEBY DZIECKA I ŚRODOWISKA RODZINNEGO

WSKAZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

zał 6 (144 pobrania)

 

Zarządzenie Wójta

zał 7 (186 pobrań)

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

I Petycja 

  • 1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z  art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce  – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Osnowa Petycji

  • 1.1) Ustawa  z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 t.j. from 2017.01.24) oraz jej szczegółowe delegacje ustawowe w formie Rozporządzeń Ministra Oświaty – nakładają na Dyrektorów Szkół  szczególny obowiązek dbałości o jakość odżywiania się Uczniów.
  • 1.2) Z kolei  z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielonej w ramach interpelacji Posła na Sejm RP – Andrzeja Kani –  w sprawie wprowadzenia obowiązku zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach oraz działań podejmowanych przez resort edukacji w zakresie propagowania w szkołach i wśród rodziców zdrowych nawyków żywieniowych (SPS-023-16439/13)  – wynika, że zgodnie z  art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) „(…) rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki m.in. z wnioskiem o zmianę asortymentu w sklepiku szkolnym oraz zapewnienie wody pitnej uczniom na terenie szkoły.(…)”

 

  • 2) Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  w związku z art. 241 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.00.98.1071 j.t.)  – petycję w przedmiocie – o podjęcia przez Dyrektora Szkoły – stosownych działań i analiz w ramach wzmiankowanego obszaru. 

Dodatkowo, celem tych czynności może być  zasugerowanie – na najbliższych posiedzeniach Rady Rodziców – podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia starań – związanych z uruchomieniem procesu, którego efektem byłoby zapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły. 

 

Uzasadnienie Petycji:

Jedną z głównych funkcji wody w organizmie jest transport składników odżywczych oraz usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. Woda umożliwia również likwidację toksyn i nadmiaru soli, a co za tym idzie – korzystnie wpływa na pracę serca i ciśnienie krwi. Ponadto, ze względu na swoje dość wysokie ciepło właściwe, które niełatwo zmienić, woda pomaga nam także w utrzymaniu stałej temperatury ciała. I, co najważniejsze, woda działa stymulująco na mózg – zapewniając mu odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa jego wydajność nawet o kilkanaście procent. Zatem brak dbałości o stałe zapewnienie wody pitnej dla Uczniów  może mieć negatywny wpływ na zdolność uczenia się, etc.

 

 

Podmiot Wnoszący Petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

  1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln