REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

„CO I JAK ZGŁASZAĆ? NUMER ALARMOWY 112”

Cele konkursu

1. Promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112.

2. Kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112.

3. Uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie/życie innych ludzi.

4. Rozwijanie twórczych zdolności młodzieży.

5. Zapoznawanie z nowoczesnymi technikami pozwalającymi na tworzenie krótkich form filmowych.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „Co i jak zgłaszać? Numer alarmowy 112” jest Wojewoda Lubelski.

Uczestnicy

Czas trwania konkursu

Prace konkursowe przynosimy (przesyłamy) do Pani Sujki, do 24 I 2020r

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie  filmu, spotu, animacji, teledysku itp. promującego odpowiedzialne zgłaszanie interwencji na numer alarmowy 112.

Zasady uczestnictwa

1. Prace uczniowie wykonują indywidualnie.

2.

3. Materiał nie może być dłuższy niż 5 minut.

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są stosować się do zapisów niniejszego regulaminu.

– nośnik z zapisem materiału konkursowego (format pliku umożliwiający odtworzenie go w programie Windows Media Player),

7. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

8. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu praca nie będzie oceniana.

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody

Jury konkursu, powołane przez organizatora, oceni prace konkursowe. Ocena komisji jest nieodwołalna i ostateczna.

Postanowienia końcowe

Całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac w zakresie ich publicznego odtwarzania i umieszczania na stronach internetowych organizatora przechodzi nieodpłatnie na własność organizatora, wraz z nośnikami, na których zostały zapisane. Organizator nie zwraca przesłanych prac.

Author: admin