Diagnoza potrzeb społecznych w Gminie Stanin -podnoszenie kompetencji kluczowych wśród dorosłych

9.07.2020 w Zespole Szkół w Tuchowiczu w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację „OIC Poland” w Lublinie na realizację grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – w ramach umowy nr 13/LOWE II/2020 ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie fokusowe dotyczące diagnozy potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej Gminy Stanin w zakresie aktywności edukacyjnej dorosłych oraz możliwości rozwoju kompetencji kluczowych. W panelu dyskusyjnym oraz w pracach warsztatowych wzięło udział 20 przedstawicieli różnych grup środowiskowych z terenu naszej gminy. Wśród nich byli: Przewodnicząca Rady Gminy Stanin-Pani Zofia Czubek, Dyrektor ZEAS-u -Pan Sebastian Ignaciuk , Księgowa ZEAS-u w Staninie-P. Magdalena Wardak, Kierownik GOPS w Staninie-P. Anna Ostrysz ze współpracownikami , przedstawiciele emerytów, lokalnych stowarzyszeń, członkinie KGW z Zastawia i Gozdu, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, sołtysi ,działacze sportowi oraz przedstawicielki zespołów śpiewaczych.

Spotkanie fokusowe prowadzone było przez moderatora. Opierało się na scenariuszu przygotowanym zgodnie z wytycznymi do diagnozy w ramach Projektu modeLOWE II Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji .Uczestnicy spotkania fokusowego skupili się na następujących zagadnieniach:

– potencjał i potrzeby edukacyjne dorosłych z Gminy Stanin

-szanse i bariery w edukacji dorosłych

-kompetencje kluczowe ,które mogą poprawić funkcjonowanie ludzi na rynku pracy oraz zaspokajać podstawowe potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne innych grup społeczności lokalnej, w tym emerytów

-zaproponowanie rozwiązań służących zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych ludzi dorosłych

Author: admin