Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo.

Nadszedł czas na podsumowanie naszego projektu modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych  ,, Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom-kształcenie ustawiczne dorosłych w Gminie Stanin” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Czas realizacji  projektu:1.09.2020-30.11.2021

Kwota dofinansowania -220 080 złotych

Zaplanowane w ofercie cele zostały zrealizowane. Stworzono ofertę szkoleniową dla dorosłych mieszkańców Gminy Stanin, wyłoniono liderów lokalnych, zawiązano partnerstwa lokalne, które będą służyć nie tylko podczas projektu, ale zapewnią trwałość działania, wzrosła świadomość mieszkańców o potrzebie ustawicznego kształcenia wśród dorosłych. Zapobiegano pogłębianiu się problemów społecznych, zapobiegając wykluczeniu społecznemu, ucząc dysponowania budżetem, marginalizowano ubóstwo społeczne. Podczas warsztatów budowano nadszarpnięte podczas pandemii więzi lokalne i sąsiedzkie. Wspierano rodziców w rozwijaniu kompetencji rodzicielsko-wychowawczych, wspierając tym samym rozwój wychowania dzieci i młodzieży. Przedstawiono dorosłym mieszkańcom Gminy Stanin bogatą ofertę edukacyjną w różnych sferach życia społecznego i obywatelskiego, rozwijając  ich kompetencje kluczowe. Opracowano dogłębną diagnozę potrzeb  w zakresie kształcenia dorosłych w Gminie Stanin. Łącznie zrealizowano  1512 godzin szkoleń i warsztatów praktycznych. Przeszkolono w różnych formach 639 osób, które kilkakrotnie brały  udział  w różnego typu warsztatach. Liczba osób korzystających z oferty szkoleń- 385, z czego mieszkańcy Gminy stanin to 361 osób. Pozostałe 24 osoby są zatrudnione w zakładach pracy na terenie naszej gminy. Zajęcia i warsztaty odbywały się na terenie wszystkich szkół Gminy Stanin- w Tuchowiczu,  Sarnowie, Staninie, Jeleńcu, Zastawiu i Zagoździu                        z wykorzystaniem zasobów własnych, u partnera projektu  w Klubie Seniora ,,Nadzieja” w Staninie w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   z siedzibami w Sarnowie, Wólce Zastawskiej i  Staninie oraz w siedzibach OSP w: Goździe, Jeleńcu, Kopinie, Staninie, Celinach.

Sprzęt wykorzystany przy organizacji zajęć to sprzęt z zasobów własnych szkół lub klubu seniora.  W trakcie zajęć stacjonarnych uczestnicy mieli zapewniony serwis kawowy oraz obiad w formie cateringu. Materiały szkoleniowe dla uczestników zapewniali trenerzy  w porozumieniu z koordynatorem projektu.

Partnerzy projektu:

• Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie

• KGW w Goździe ,, Kobiety z pasją”

• Stowarzyszenia Bona FIDAE,

• GBP w Staninie z siedzibą w Kosutach,

• UG w Staninie

Poniżej przedstawiamy   cele warsztatów i krótkie charakterystyki zrealizowanych działań  oraz liczbę przeszkolonych osób:

  1. Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości w formie warsztatów kulinarnych-liczba grup szkoleniowych-6. Przeszkolono łącznie 69 osób .

Celem zajęć było przekazanie wiedzy uczestnikom warsztatów w zakresie   organizacji lokalu gastronomicznego, produktów używanych w gastronomii i cateringu ,poznanie zasad HACCP ,rodzajów bankietów, technik obsługi gości, praktycznej obsługi sprzętu wykorzystywanego w gastronomii, aranżacji  i dekoracji stołów. Poznanie zasad zdrowego żywienia, bilansowania  kaloryczności posiłków dla różnych grup wiekowych, zasad ustalania menu, sposobów  obróbki mięsa, przyrządzania potraw wegetariańskich, sporządzania zup i innych potraw. Uczestnicy warsztatów rozwijali swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Uczyli się planowania pracy, myślenia strategicznego, rozwiazywania problemów, planowania swojej przyszłości. Uczyli się współpracy w zespole, wykorzystywania szans i pomysłów  jako elementów niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć to równieżkreatywność, znajdowanie wyjścia z każdej sytuacji, umiejętność uczenia się i zdobywanie wiedzy,  podejmowanie ryzyka, wzbudzenie świadomości własnych mocnych i słabych stron, przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym oraz wzbudzenie świadomości i  przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania. Ponadto odbywały się praktyczne zajęcia kulinarne.

2) Rozwijanie umiejętności uczenia się: trening umiejętności radzenia sobie ze stresem- liczba grup szkoleniowych-9. Przeszkolono łącznie 93 osoby . 

Celem zajęć było nabycie podstawowych umiejętności radzenia sobie ze stresem, sposobów jego rozładowywania, poznania etiologii stresu, pracy w grupie,   pozytywnego budowania  poczucia własnej wartości. W czasach izolacji społecznej możliwość utrzymania właściwego poziomu stresu jest bardzo ważna. Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, pomaga uczestnikom  w radzeniu sobie w życiu codziennym oraz w znalezieniu pracy. Ponadto celem zajęć było  nabycie i rozwinięcie kompetencji związanych ze świadomością własnego ciała, radzenia sobie ze stresem, wiedzą na temat aktywności, budowaniem własnej osobowości,  budowaniem siebie i wiary we własne siły, wzmocnienie motywacji. Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć to rozwijanie zainteresowań i kształtowanie kreatywności, porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego punktu widzenia z uwzględnieniem poglądów innych, efektywne współdziałanie w grupie, nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi, wyrabianie pozytywnych cech charakteru, kształtowanie zainteresowania ruchem, odczucie pozytywnego wpływu ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.

3) Rozwijanie umiejętności uczenia się w formie warsztatów z poruszania się po rynku pracy- Liczba grup szkoleniowych-1, przeszkolono 14 osób.

Kompetencje społeczne i obywatelskie to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym. W oparciu o warsztaty uczestnicy poznali sposoby właściwej prezentacji własnej osoby i wizerunku. Podczas zajęć warsztatowych  omawiano następujące zagadnienia:

-zasady budowania biografii zawodowej, aby przygotowane dokumenty w pozytywny sposób opisywały kandydata do pracy

-rodzaje życiorysów, list motywacyjny,

-wskazówki dotyczące sposobu analizowania zrealizowanych zadań, pełnionych obowiązków – jak zrobić bilans umiejętności?

-zasady mądrej i skutecznej autoprezentacji uczestnika  warsztatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję spotkać się z wizażystką , która zadbała o ich wygląd zewnętrzny :makijaż i fryzurę. Poznali również  zasady doboru  garderoby na oficjalne spotkania i na spotkanie podczas ubiegania się o pracę.

4) Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba grup szkoleniowych-10. Przeszkolono łącznie 123 osoby .

 Celem zajęć było nabycie podstawowych umiejętności: z zakresu udzielania pierwszej pomocy, opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  w nagłych zachorowaniach i wypadkach. Zdobyte umiejętności pomogą uczestnikom w życiu codziennym i w znalezieniu pracy, rozwiną kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć to:

umiejętność uczenia się  –  świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód, nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy oraz umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek.

Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych, w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.

Inicjatywność i przedsiębiorczość współgrają i są ze sobą ściśle powiązane. To od nich zależy, czy jesteśmy w stanie wychodzić z inicjatywą, nie boimy się wyzwań i chętnie podejmujemy ryzyko. Znajdują one także odzwierciedlenie w takich umiejętnościach jak kreatywność czy znajdowanie wyjścia z każdej sytuacji. Osoby przedsiębiorcze nie boją się ryzyka, nie poddają się i zawsze potrafią poradzić sobie z napotkanymi problemami.

Cechy te są szczególnie potrzebne osobom, które realizują przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Konieczna jest także umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron oraz oceny ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem.

Kompetencje społeczne i obywatelskie to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym. Kompetencje te przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych, poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa. Każda z kompetencji jest równie istotna, ponieważ każda przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Zakresy wielu z nich się pokrywają i są powiązane, aspekty w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Nabycie kompetencji kluczowych jest niezastąpionym warunkiem dostosowania się do zmian zachodzących nieustannie w obecnej rzeczywistości. Umiejętne wykorzystanie zdobytych w trakcie kształcenia kompetencji, w połączeniu z pozyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, jest jednym z wyznaczników sukcesu na rynku pracy.

5) Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie warsztatów ze zdrowego żywienia i profilaktyki zdrowotnej. liczba grup szkoleniowych-3. Przeszkolono łącznie 30 osób .

W związku  z potrzebą  szerzenia wiedzy w  zakresie żywienia  i zdrowego  stylu życia oraz pozytywnej zmiany postaw i  nawyków żywieniowych, a  w konsekwencji poprawy stanu zdrowia  uczestników  przeprowadzono realizację  działań prozdrowotnych poprzez rozpowszechnianie wiedzy z  zakresu zdrowego żywienia z wykorzystaniem  informacji i  planów żywieniowych  oraz przygotowywaniem zdrowych potraw stosownie do zapotrzebowania  , wieku oraz płci. Celem warsztatów  była pomoc wszystkim osobom, które potrzebują porady dietetyka w codziennym życiu: zarówno osobom zdrowym, które chcą sprawdzić, czy ich sposób żywienia jest właściwy, jak i chorym, dla których dieta powinna być elementem skutecznego leczenia, szczególnie w przypadku jednocześnie występujących wielu schorzeń. Uczestnicy szkoleń poznali następujące treści:

-budowanie odporności,

-pełnowartościowa dieta,

-makro i mikroskładniki,

-przykładowe diety w różnych schorzeniach

-projektowanie przykładowych jadłospisów

-przygotowywanie zdrowych soków, koktajli , surówek i innych potraw .

6) Rozwijanie kompetencji informatycznych na podstawie zajęć informatycznych. Liczba grup szkoleniowych-5. Przeszkolono łącznie  50 osób.

Uczestnicy warsztatów rozwinęli następujące kompetencje informatyczne:

1.  Pozyskiwanie informacji  

 Uczestnicy nabyli umiejętność sprawnego i skutecznego pozyskiwania informacji: rozpoznają, definiują i precyzują własne potrzeby informacyjne, wykonują działania w celu zdobycia tychże informacji oraz rozpoczynają ich poszukiwanie.

Uczestnicy potrafią zidentyfikować źródła informacji i ocenić je. Opracowują strategię wyszukiwania, dzięki której osoba może dotrzeć do konkretnych informacji.

2. Ocena informacji

Uczestnicy potrafią krytycznie ocenić informację poprzez analizę, wartościowanie (pod względem trafności i użyteczności) i wybór informacji;  interpretują te informacje, a także dokonują ich syntezy.

3. Zastosowanie i przetworzenie informacji

Uczestnicy potrafią pozyskane informacje zaprezentować, wdrożyć, włączyć do swojego zasobu wiedzy oraz je wykorzystać.

Ogólnym celem rozwinięcia kompetencji informatycznych było przygotowanie nauczycieli do wykorzystania aplikacji Ms Teams w nauczaniu zdalnym w związku z pandemiaCOVID-19.

Wyżej wymienione ogólne kompetencje uczestnicy nabyli poprzez poznanie, ćwiczenie  i zastosowanie w praktyce aplikacji Ms Teams. Potrafią instalować aplikację, pracować w zespołach wykorzystując Ms Teams,  komunikować się ze sobą, planować i przeprowadzać wideo spotkania, korzystać z wirtualnej tablicy, udostępniać swój ekran, pracować z wykorzystaniem modułu „Prace”, przygotować ankiety i testy sprawdzające oraz przeprowadzać je .

7) Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości w formie zajęć z arteterapii ,w tym warsztaty z rękodzieła. Liczba grup szkoleniowych-6. Przeszkolono łącznie 69 osób  .

Celem zajęć było przekazanie podstaw rękodzieła, przygotowanie uczestników do wytwarzania i popularyzowania tradycyjnego rzemiosła, budowanie wspólnoty, podejmowanie inicjatyw mających na celu poszukiwanie i popularyzowanie wiedzy i umiejętności związanych z tradycją i dziedzictwem kulturowym, rozwinięcie umiejętności współdziałania, nabycie podstawowych umiejętności w zakresie sztuki decoupage. Uczestnicy warsztatów mogli doskonalić swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania i pasje oraz odkryć jeden ze sposobów na spędzanie czasu wolnego czy też uświadomić sobie nabycie szansy na znalezienie pracy.  Ponadto celem zajęć było również nabycie i rozwinięcie kompetencji z  inicjatywności i przedsiębiorczości w formie warsztatów rękodzieła.

Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć to kreatywność, znajdywanie wyjścia z każdej sytuacji, umiejętność uczenia się i zdobywanie wiedzy,  podejmowanie ryzyka, wzbudzenie świadomości własnych mocnych i słabych stron, przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym oraz wzbudzenie świadomości i ekspresji kulturalnej.

8) Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć wychowawczo – rodzicielskich z modułem technik ICT. Liczba grup szkoleniowych-8. Przeszkolono łącznie 100 osób .

Zdobyte umiejętności pomogą uczestnikom  w życiu codziennym i w spełnianiu się w roli rodzica  wspierającego trafnie rozwój osobowy dziecka. Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć to umiejętność uczenia się  –  świadomość własnego procesu uczenia się    i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód, nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy oraz umiejętności,  a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się  i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz umiejętności w różnorodnych kontekstach  w  procesie wychowawczym, a także w edukacji. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne  siły, sposób wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez oddziaływanie na innych. Kompetencje społeczne i obywatelskie to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym.  W oparciu o warsztaty uczestnicy poznali sposoby zapobiegania konfliktom, sposoby ich rozwiazywania, właściwej komunikacji. Kompetencje te przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym kolejne pokolenia w oparciu o  wykorzystanie   wiedzy  z Internetu, poszanowanie praw autorskich, kontrolę rodzicielską, oznaczenia gier komputerowych. Podczas zajęć warsztatowych ich uczestnicy rozwijali również kompetencje informatyczne. Uczestnicy potrafią zidentyfikować źródła informacji i ocenić je. Opracowują strategię wyszukiwania, dzięki której osoba może dotrzeć do konkretnych informacji, zastosować je w praktyce , wychowując dzieci, np.  rodzicielska blokada, stalking, cyberprzemoc, uzależnienia w sieci. Uczestnicy potrafią krytycznie ocenić informację poprzez analizę, wartościowanie (pod względem trafności i użyteczności) i wybór informacji;  interpretują te informacje, a także dokonują ich syntezy. Uczestnicy potrafią pozyskane informacje zaprezentować, wdrożyć, włączyć do swojego zasobu wiedzy oraz je wykorzystać.

9) Rozwijanie kompetencji uczenia się: warsztaty budowania samooceny i własnego wizerunku. Liczba grup szkoleniowych-9. Przeszkolono łącznie 93 osoby .

Uczestnicy szkolenia oceniali swoje mocne i słabe strony, uczyli się sztuki autoprezentacji, poczucia pewności siebie, uczyli się rozwijania własnych deficytów. Praktyczne zajęcia z wizażystką były dopełnieniem wizerunku zewnętrznego podczas autoprezentacji- dobór kolorystyki i rodzaju garderoby, makijaż, uczesanie itp.

Inicjatywność i przedsiębiorczość, współgrają i są ze sobą ściśle powiązane. To od nich zależy, czy jesteśmy w stanie wychodzić z inicjatywą, nie boimy się wyzwań i chętnie podejmujemy ryzyko. Znajdują one także odzwierciedlenie w takich umiejętnościach jak kreatywność czy znajdowanie wyjścia z każdej sytuacji. Osoby przedsiębiorcze nie boją się ryzyka, nie poddają się i zawsze potrafią poradzić sobie z napotkanymi problemami.

Cechy te są szczególnie potrzebne osobom, które realizują przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Konieczna jest także umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron oraz oceny ryzyka związanego z danym przedsięwzięciem.

Kompetencje społeczne i obywatelskie to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym. Kompetencje te przygotowują do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych, poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa. Każda z kompetencji jest równie istotna, ponieważ każda przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Zakresy wielu z nich się pokrywają i są powiązane, aspekty w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Nabycie kompetencji kluczowych jest niezastąpionym warunkiem dostosowania się do zmian zachodzących nieustannie w obecnej rzeczywistości. Umiejętne wykorzystanie zdobytych w trakcie kształcenia kompetencji, w połączeniu z pozyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, jest jednym z wyznaczników sukcesu na rynku pracy.

10) Rozwijanie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Liczba grup szkoleniowych-9. Przeszkolono łącznie 93 osoby .

 Celem warsztatów było nabycie podstawowych umiejętności odbioru sztuki teatralnej, pracy w grupie, komunikacji,  pamięci ruchowej, radzenia sobie ze stresem oraz poczucia własnej wartości. W czasach izolacji społecznej możliwość utrzymania kontaktu aktywności fizycznej jest bardzo ważna. Wzmocnienie umiejętności pracy w grupie pomaga uczestnikom  w radzeniu sobie w życiu codziennym oraz w znalezieniu pracy.

Celem zajęć  było nabycie i rozwinięcie kompetencji związanych ze świadomością własnego ciała, wiedzą na temat aktywności, budowaniem własnej osobowości, radzeniem sobie ze stresem, budowaniem poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły, wzmocnienie motywacji. Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć to rozwijanie zainteresowań i kształtowanie kreatywności, porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego punktu widzenia z uwzględnieniem poglądów innych, efektywne współdziałanie  w grupie, nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi, wyrabianie pozytywnych cech charakteru, kształtowanie zainteresowania teatrem i kulturą, odczucie pozytywnego wpływu  sztuki na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Zajęcia  teatralne są  wspaniałą  formą  wpływającą na wszechstronny i harmonijny rozwój każdego człowieka. Mają również niewątpliwy wpływ  na  wzbogacenie  osobowości,  rozwijają  i  doskonalą  ich  nawyki muzyczno- ruchowe, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych. W ostatnim czasie teatr stał się bardzo popularny. Media prezentują coraz więcej programów  o charakterze  widowiskowym, dlatego też dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej cieszą się zajęcia teatralne i wyjazdy do teatru.  Sztuka  stanowi  nieodłączną   ważną rolę  w  tego  typu  zajęciach.  Dobrze  dobrany tekst  i  zespolona  z  ruchem muzyka  działa  wybitnie ożywiająco.  Pobudzając  zmysłowo  i  emocjonalnie,  rozwija  wyobraźnię  i  ekspresję twórczą ćwiczących.  Głównym  celem  tych zajęć  jest myśl  o  kobietach, którym  szczególną  radość  sprawia odbiór sztuki  i kształtowanie wrażliwości estetycznej. Jest to również forma aktywnego spędzania  wolnego czasu.

11) Rozwijanie kompetencji matematycznych na podstawie warsztatów z zarządzania budżetem domowym. liczba grup szkoleniowych-9. Przeszkolono łącznie 93 osoby .

Kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć to:

-umiejętność uczenia się  –  świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód, nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy oraz umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych, w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także w edukacji. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości. Ponadto kompetencje matematyczne pozwalają na analizę swoich wydatków domowych, zrozumienie, jak obniżyć wydatki stałe, bez obniżania standardu życia, poznanie tajników planowania budżetu domowego, otrzymanie konkretnych narzędzi i technik ,które warto wykorzystywać przy planowaniu budżetu domowego, planowanie  zarządzania swoimi długami, naukę   planowania budżetu domowego z  wydatkami  zmiennymi, sposoby  uzyskiwania niezależności finansowej  prowadzące do wzrostu własnej wartości.

Poniżej prezentuję tabelaryczne zestawienie zrealizowanych zajęć:

Nazwa zrealizowanego warsztatu ( wymienić wszystkie od początku do końca realizacji projektu) Termin realizacji Liczba osób dorosłych uczestniczących w warsztacie Liczba osób, które rozwinęły kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy Źródło do weryfikacji stopnia rozwinięcia kompetencji (np. testy wiedzy, testy kompetencji, inne jakie?) Cecha/cechy Modelu LOWE, która została uwzględniona w warsztatach
Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości w formie warsztatów kulinarnych 16.10.2020 – 16.07.2021 69 69 Testy, artefakty Formatywność, uczenie w działaniu i przez doświadczenie
Rozwijanie umiejętności uczenia się: trening umiejętności radzenia sobie ze stresem 22.02.2021 – 05.11.2021 93 93 Testy Life skills
Rozwijanie umiejętności uczenia się w formie warsztatów z poruszania się po rynku pracy 25.09.2021 – 29.09.2021 14 14 Testy  Life skills, działania pod przykryciem-hidden workshop, bariery pierwotne i efekt zachęty.
Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 22.08.2021 – 16.11.2021 123 123 Testy, zajęcia praktyczne, prezentacja multimedialna Uczenie w działaniu i przez doświadczenie, formatywność.
Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich na podstawie warsztatów ze zdrowego żywienia i profilaktyki zdrowotnej 21.10.2021 – 10.11.2021 30 30 Testy, zajęcia praktyczne Formatywność, uczenie w działaniu i przez doświadczenie, life skills.
Rozwijanie kompetencji informatycznych na podstawie zajęć informatycznych 23.10.2020 – 28.10.2021 50 50 Testy, prezentacja multimedialna Integralność ,uczenie w działaniu i przez doświadczenie, formatywność
Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości w formie zajęć z arteterapii, w tym warsztaty z rękodzieła 20.02.2021 – 17.11.2021 69 69 Testy, artefakty-wytwory prac uczestników zajęć Uczenie w działaniu i przez doświadczenie, formatywność.
Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć wychowawczo-rodzicielskich z modułem technik ICT 16.03.2021 – 10.11.2021 100 100 Testy-prezentacja multimedialna Formatywność, uczenie w działaniu i przez doświadczenie, life skills.
Rozwijanie kompetencji uczenia się: warsztaty budowania samooceny i własnego wizerunku 22.10.2021 – 28.11.2021 40 40 Testy Bariery pierwotne i efekt zachęty, koncepcja miejsca trzeciego, działania pod przykryciem-hidden workshop
Rozwijanie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 13.10.2021 10 10 Scenariusz zajęć, zdjęcia z występu Uczenie w działaniu i przez doświadczenie, formatywność, integralność.
Rozwijanie kompetencji matematycznych na podstawie warsztatów z zarządzania budżetem domowym 4.10.2021 – 29.10.2021 41 41 Testy Bariery pierwotne i efekt zachęty, koncepcja miejsca trzeciego, działania pod przykryciem-hidden workshop

 Opracowała B. Stępniewska-Szewczak-koordynator projektu

Author: admin