REKRUTACJA

Zarządzenie nr 4/2019

Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowiczu – z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Tuchowiczu i I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu  na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610)
 • Art. 157 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016  Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zmianami)
 • Uchwała nr XXXVIII/181/2017 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów    w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stanin
 • Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Stanin z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin
 • Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Stanin z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin

Zarządza się:

§ 1

Powołuje się   Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuchowiczu na rok szkolny 2019/20 w składzie:

 1. Alina Komorek –wicedyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu -przewodniczący komisji
 2. Ksenia Kryczka-starszy referent – sekretarz komisji
 3. Małgorzata Buczyńska- nauczyciel przedszkola- członek komisji
 4. Marzena Mateńko-Lasota -nauczyciel przedszkola- członek komisji
 5. Wioletta Pieniak – nauczyciel przedszkola- członek komisji
 6. Wioleta Cybul-nauczyciel przedszkola- członek komisji

§ 2

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, w szczególności  z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
 2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 5. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
 6. sporządzenie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
 7. niezwłoczne udzielenie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
 8. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz o ochronie danych osobowych.

§.

Wprowadza się regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/20 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§.

Wprowadza się regulamin rekrutacji do I klasy PSP na rok szkolny 2019/20 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§.

Wprowadza się regulamin pracy komisji rekrutacyjnej do I klasy PSP i przedszkola na rok szkolny  2019/20 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W TUCHOWICZU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

REGULAMIN REKRUTACJI DO I KLASY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOWICZU

Author: admin