REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej (66 pobrań)


Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej (102 pobrania)
Regulamin rekrutacji do przedszkola (105 pobrań)Wniosek o-przyjęcie-do-oddziału -docx (102 pobrania)Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły (88 pobrań)Dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły (56 pobrań)


KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOWICZU

z dnia 11.02.2020 r.  dotyczący rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/21

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XXXVIII/181/2017 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów    w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stanin
  • Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Stanin z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do przedszkola i oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych, Zespołów Szkół i Publicznych Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanin na rok szkolny 2020/21

Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu ogłasza terminy związane z rekrutacją do oddziałów przedszkolnych.

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18.02.2020 r do 31.03.2020 r od 15.05.2020 r.- do 27.05.2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy od 01.04.2020 r.- do 06.04.2020 r. do 02.06.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2020 r. 04.06.2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 17.04.2020 r. do 10.06.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.04.2020 r. 15.06.2020 r.
Procedura odwoławcza. Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza. Przekazanie uzasadnienia do decyzji. W terminie 5 dni od wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.
Procedura odwoławcza. Możliwość składania do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego odwołania od odmowy rozstrzygnięcia komisji. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
Procedura odwoławcza. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od wniesienia odwołania.

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stanin:

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty;

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty;

 4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt;

5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt;

6) zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, tj.:

1) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego (załącznik nr 1),

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata,

3) oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 8 godzin i powyżej 8 godzin),

4) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka (załącznik nr 2),

5) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej opiekę (załącznik nr 3). 

Warunki przyjęcia dzieci:

  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie kompletnego wniosku w sekretariacie szkoły.
  2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

Author: admin