Edukacja pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin

Od  02.stycznia do końca maja bieżącego roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Tuchowiczu wdrażany był  projekt „Edukacja pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Celem głównym projektu było nabycie w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów.

W naszej szkole realizowane były  zajęcia dla 35 uczniów, w tym z języka polskiego (Z polskim za pan brat) dla 10 uczniów, matematyki (Wspólny mianownik) dla 7 uczniów, języka angielskiego (Język obcy-dodaj do ulubionych) dla 8 uczniów oraz zajęcia rozwijające grupowe sztuki walki dla 10 uczniów. Łącznie odbyło się 840 godzin zajęć.

Dzieci, korzystając z nowych technologii, doskonaliły swoje umiejętności pod okiem naszych nauczycieli. Ćwiczyły umiejętności i podnosiły kompetencje z języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz rozwijały swoje zdolności motoryczne.

Zajęcia rozwijające umiejętności z języka polskiego

Zadaniem tych zajęć było podniesienie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez nich praktycznej umiejętności swobodnego i prawidłowego posługiwania się językiem w mowie i piśmie poprzez następujące ćwiczenia:

 -ortograficzno – interpunkcyjne,

 – słownikowo – frazeologiczne,

-gramatyczno – stylistyczne,

 – kompozycyjne – redakcyjne

-wprowadzające w świat kultury-kino, teatr.

  Głównym celem zajęć było:

 · utrwalenie, wyćwiczenie, wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i piśmie,

 · poszerzenie i wzbogacanie wiedzy z gramatyki, ortografii, literatury i kultury,

 · zmotywowanie uczniów do pracy, pokonywania istniejących trudności i samokształcenia się,

· odpowiednie przygotowanie uczniów do pisania wypracowań i prac klasowych, testów gramatycznych, .

 Cele szczegółowe zajęć podnoszących kompetencje polonistyczne:

 · powtórzenie, uzupełnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących nauki o języku,

 · pogłębienie wiadomości dotyczących epiki, liryki i dramatu – podstawowa terminologia związana z tymi rodzajami literackimi

 · kształcenie umiejętności redagowania różnych form dłuższej i krótszej wypowiedzi pisemnej,

· wzbogacenie słownictwa, gromadzenie słownictwa, zwrotów, wyrażeń potrzebnych przy tworzeniu różnych form wypowiedzi,

· wdrażanie zachowania porządku wypowiedzi ustnej i pisemnej (trójdzielna kompozycja tekstu),

 · zapobieganie błędom ortograficznym, interpunkcyjnym, frazeologicznym, stylistycznym,

 · stosowanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce,

· rozpoznawanie środków poetyckich w utworach lirycznych,

· nauka sprawnego korzystania ze słowników,

 · ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

 · mobilizowanie uczniów do pokonywania trudności w nauce języka polskiego.

Na zajęciach matematycznych przy każdej nadarzającej się okazji  uświadamiano uczniom, że matematyka jest nauką bardzo potrzebną w życiu codziennym, bardzo ważna jest więc umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Udział w zajęciach umożliwił uczniom przede wszystkim:

· przyswojenie określonego zasobu wiadomości,

 · zdobycie umiejętności wykorzystania tych wiadomości podczas rozwiązywania problemów praktycznych

 · poprawne posługiwanie się językiem matematycznym,

 · wyrabianie nawyku systematycznej i samodzielnej pracy,

 · umiejętność korzystania z wybranych platform edukacyjnych

Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poczucia pewności siebie, łączenia teorii z praktyką.  Dostosowywano treści do indywidualnych możliwości każdego ucznia, stosowano różnorodne metody i formy kształcenia, umiejętnie dobierano środki dydaktyczne, a przede wszystkim umiejętnie planowano pracę w celu wyrównania braków u każdego dziecka. Pobudzano również aktywność i kreatywność dzieci   ,kształtując właściwie postawy  ciekawości i rozbudzania pasji matematycznych.

 Głównym celem zajęć z języka angielskiego było rozbudzanie pasji do nauki języka angielskiego wśród dzieci, pogłębianie ich wiedzy i rozwijanie ich zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych. Na zajęciach uczniowie oglądali krótkie filmy w języku angielskim ukazujące różne tematy związane z życiem codziennym w krajach anglojęzycznych (np. szkoła, jedzenie, podróżowanie, życie rodzinne i towarzyskie, zainteresowania itd.) oraz zwyczaje związane z obchodzeniem świąt. Uczniowie odbywali niesamowite podróże po krajach anglojęzycznych, zwiedzali najciekawsze miejsca, poznawali stolice, większe miasta, atrakcje turystyczne. Materiał filmowy był dostosowany do wieku i umiejętności językowych dzieci. Do obejrzanego materiału dzieci wykonywały rozmaite ćwiczenia, rozmawiały na temat tego, co obejrzały ,poszerzając słownictwo oraz rozwijając umiejętność mówienia.  Ponadto uczniowie poszerzali słownictwo poprzez wykorzystanie platform edukacyjnych, doskonalili umiejętności gramatyczne, redagowali samodzielnie krótkie teksty oraz układali dialogi w sytuacjach typowych dla  życia codziennego.

Zajęcia z zakresu sztuk walki opierały  się przede wszystkim na treningu ogólnorozwojowym, kształtującym zdolności koordynacyjne, zwinnościowe oraz gibkość. Prowadzone one były  podczas zajęć, gier i zabaw ruchowych, dostosowane  do możliwości i wieku dzieci. Uczestnicy treningów, nie tylko wspaniale się bawili, ale  poznawali także  podstawowe techniki Karate, rozwijali swój potencjał motoryczny i kształtowali charakter. Młodzi adepci sztuk walki uczyli się dyscypliny, punktualności i dokładności w wykonywaniu technik i zadań ruchowych. Rozwijali się zarówno na płaszczyźnie fizycznej  jak i duchowej. Dzieci  na wszystkich zajęciach doskonale się bawiły , były zmotywowane do pracy i bardzo ciekawe nowej wiedzy ,,z kraju kwitnącej wiśni. ‘’

Author: admin